Πώληση – Αναγόμωση Πυροσβεστήρων

Πώληση - Αναγόμωση Πυροσβεστήρων

Οικονομικό Πετρέλαιο | Petroil Fuels

Η PETROIL FUELS Ο.Ε. βρίσκεται στη διάθεσή σας με το εξειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό της, αναλαμβάνοντας τη συντήρηση-αναγόμωση-πώληση και υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων είτε χαμηλής είτε υψηλής πίεσης.

Η συντήρηση των πυροσβεστήρων πρέπει να πραγματοποιείται ετησίως. Είναι απαραίτητη για την καλή και ασφαλή λειτουργία τους και γίνεται σύμφωνα πάντα με το Παράρτημα ΙΙΙ και τους Πίνακες ΙΙΙ.1 και IV.1 της ΚΥΑ 618/43/05. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 618, η αναγόμωση πρέπει να πραγματοποιείται κατά το 5ο, 10ο και 15ο έτος από το έτος κατασκευής για πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και αφρού και ανά 10 έτη για πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα (CO2 ).

Κατά την παραλαβή των πυροσβεστήρων έως και την παράδοση τους, για τη δική σας ασφάλεια, τοποθετούνται εφεδρικοί. Μετά το πέρας των εργασιών, σας παραδίδονται όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα νομοθεσία.

Εργασίες που Πραγματοποιούνται

Οικονομικό Πετρέλαιο | Petroil Fuels
  1. Λύνεται το κλείστρο και αντικαθιστώνται τα ελαστικά μέρη του, που αφορούν τη στεγανοποίησή του. Στη συνέχεια, ελέγχεται το κλείστρο.
  2. Πραγματοποιείται λίπανση των κινούμενων μερών με ειδικό λιπαντικό, για να διασφαλιστεί η άψογη λειτουργία του.
  3. Γίνεται έλεγχος της σκόνης ως προς την κατάστασή της και το βάρος της, καθώς και η αντικατάστασή της με νέα, εφόσον κριθεί απαραίτητο.
  4. Στο τελευταίο στάδιο, γίνεται έλεγχος της στεγανότητας του πυροσβεστήρα και βεβαιώνεται η καταλληλόλητά του.

Υποβολή αιτήματος

Εκπτώσεις σε Πετρέλαιο Θέρμανσης | Petroil Fuels

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.